Lg v30 Reparatur
Lg V 30 Reparatur

          LG-V30

LG- V30 Display                 230€
LG- V30 Akku                       75€
LG- V30 Ladebuchse              79€
LG- V30 Mikrofon                 79€
LG- V30 Lautsprecher             79€
LG- V30 Kopfhörerbuchse       79€
LG- V306 Kamera                 79€


 

Arafon
Zehntsteinweg 22
79110 Freiburg


 

Montag/Freita 10.00 --18.00 Uhr
Samstag
10.00 --14.00 Uhr

Mail: info@arafon.de
Tel: 0761-61252184

LG-V20

LG- V30 Display                 160€
LG- V30 Akku                       25€
LG- V30 Mikrofon                 69€
LG- V30 Lautsprecher             69€
LG- V30 Kopfhörerbuchse       69€
LG- V306 Kamera                 69€


 

Arafon
Zehntsteinweg 22
79110 Freiburg


 

Montag/Freita 10.00 --18.00 Uhr
Samstag
10.00 --14.00 Uhr

Mail: info@arafon.de
Tel: 0761-61252184